O projekcie

Projekt "Na własną rękę!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez KMC Przemysław Korach w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Na własną rękę!", którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca października 2018r.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

Planowane efekty realizacji projektu:


Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.10.2018
Wartość projektu: 2 180 281,78 zł
Dofinansowanie projektu: 1 853 239,51 zł

Projekt "Na własną rękę!", skierowany jest do osób po 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin):

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min 3 osoby), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:

  1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu posiadała aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),
  2. jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
  3. zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
  4. jest lub była osobą zatrudnioną w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przystąpieniem do Projektu) u Realizatorów Projektu, wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów albo jest osobą, którą łączy lub łączył z Realizatorami Projektu i/lub pracownikiem Realizatorów Projektu, i/lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczeń a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
  5. jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Realizatora/ów Projektu lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty rozpoczęcia realizacji Projektu,
  6. nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków przyznawanych w ramach RPO, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 lub innych programów, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
  8. otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
  9. ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
  10. posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona


REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA!

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu "Na własną rękę!", należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz dostarczyć do Biura Projektu Formularz zgłoszeniowy wypełniony elektronicznie zgodnie z podanym wzorem i opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata/ ki wraz z wymaganymi załącznikami:

Regulamin rekrutacji oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie www.dotacje.kmc.net.pl w zakładce DOKUMENTY oraz w Biurze Projektu.

Formularze zgłoszeniowe do projektu wraz z w/w załącznikami przyjmowane będą elektronicznie lub w wersji papierowej w Biurze Projektu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w trakcie trwania rekrutacji do projektu.

Gotowe Formularze Zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera.

Do góry