Dokumenty rekrutacyjne

 1. Regulamin rekrutacji do projektu
 2. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
 3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną / Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym
 4. Formularz rekrutacyjny do projektu
 5. Załącznik nr 2a do Formularza rekrutacyjnego
 6. Załącznik nr 2b do formularza rekrutacyjnego
 7. Załącznik nr 2c do formularza rekrutacyjnego
 8. Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczącego I etapu rekrutacji
 9. Karta oceny rozmowy z doradcą zawodowym (dotyczy II etapu rekrutacji)

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 5. Biznesplan
 6. Karta oceny biznesplanu
 7. Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu
 8. Wzór oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela weksla in blanco
 9. Wzory oświadczeń zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia / złożenia poręczenia
 10. Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Partnerem
 11. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
 12. Karta oceny prezentacji planu rozwoju
 13. Karta oceny predyspozycji

Do góry