Aktualności projektowe

07.11.2017
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego, a także złożonych biznesplanów. Przedstawiamy wstępną listę Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w ramach projektu "Na własną rękę!".

Do pobrania:
- wstępna lista

13.10.2017
Szanowni Państwo, przypominamy o zbliżającym się terminie składania biznesplanów, jednocześnie podajemy etapy ocen:

Etapy oceny:

1 ETAP-ocena formalna (poprawność i kompletność wniosku)

2 ETAP-ocena merytoryczna:

A. Ocena 2 ekspertów w oparciu o Karty oceny biznesplanów.
B. Prezentacja planu rozwoju DG przez UP (15min). Możliwość weryfikacji mocnych i słabych stron planu (maks.30pkt. w oparciu o Kartę Oceny prezentacji planu rozwoju.
C. Ocena predyspozycji UP do prowadzenia DG. w oparciu o Kartę oceny predyspozycji arkusz oceny. Doradca przyzna ocenę (maks.30pkt.) na podstawie dotychczasowej współpr. z UP odnosząc się do nast. cech: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność, motywacja (min.5 pkt.kryterium).
D. Dodatkową premię uzyskają UP, którzy.:
a) zobowiążą się do zatrud.min.1 osoby w 1.roku działalności (20 pkt).
b) dzięki środkom EFS utworzą dodatkowe miejsca pracy w sektorach białej i/lub zielonej gospodarki (20pkt).
c) utworzą przedsiębiorstwo społeczne (20pkt.).

Dofinansowanie przyznane zostanie 40 UP, którzy otrzymali najwyższą sumę pkt., jednak nie mniej niż:
a)36 pkt. z 60 możliwych do zdobycia i min.60% pkt. możliwych do uzyskania w każdym pkt. oceny biznesplanu.
b)20 pkt. z prezentacji DG przed KOW oraz
c)20 pkt. z indywidualnej oceny doradcy zawodowego

30.09.2017
Szanowni Państwo, informujemy iż do 17.10.2017r. do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski (załącznik nr 6, załącznik nr 13) składane powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie Załącznik nr 7. W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu : ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

19.06.2017
Przedłużamy nabór do projektu do dnia 30 czerwca 2017r. włącznie! Dobra wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Na własną rękę!", które nie zdążyły złożyć formularza rekrutacyjnego. Przedłużamy nabór do projektu do dnia 30 czerwca 2017r. (włącznie). Wzór formularza zrekrutacyjnego dostępny jest w zakładce DOKUMENTY. Czekamy na Wasze zgłoszenia! W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (0 81) 444 99 40 oraz adresem e-mail: info@dotacje.kmc.pl

16.05.2017
Ogłaszamy rekrutację do projektu! Dokumenty można składać w terminie od 29.05.2017 do 09.06.2017 roku. Serdecznie zapraszamy!

01.04.2017
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Do góry