Aktualności projektowe

29.06.2018
Szanowni Państwo, przedstawiamy listę osób wyłonionych do otrzymania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Na własną rękę!".

Do pobrania - lista

28.05.2018
Szanowni Państwo, informujemy, że przelaliśmy szóstą transzę wsparcie pomostowego. Z tej okazji ogłaszamy nabór na składanie "Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego" na kolejne 6 miesięcy. Termin składania Wniosków przewidziany jest do 8 czerwca 2018. W przypadku zatrudnienia pracownika do w/w Wniosku należy dołączyć xero umowy podpisane z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu przy ul. Nałęczowskiej 30 (20-701 Lublin) osobiście lub listownie. Osoby, które nie złożą Wniosku w terminie nie będą kwalifikowane do otrzymania przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego. Przypominamy, że kolejne wsparcie pomostowe na 6 miesięcy otrzyma 32 Uczestników Projektu.

Do pobrania - wniosek

04.12.2017
Szanowni Państwo, informujemy, iż wszystkie wydatki zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i wsparcie pomostowe finansowe powinny dotyczyć założonej przez Państwa firmy. Nie będą kwalifikowalne faktury/rachunki wystawione na osoby fizyczne. Płatności mogą Państwo dokonywać zarówno przelewem, gotówką, jak i kartą.

04.12.2017
Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, iż wszyscy Uczestnicy Projektu podpisali umowy na otrzymanie wsparcia finansowego i prowadzenie działalności gospodarczej przedstawiamy wzory dokumentów potrzebnych do rozliczeń.

Zasady rozliczania wsparcia finansowego
Zasady rozliczania wsparcia pomostowego

Warunkiem wypłaty kolejnych rat wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (może być skan) jak również zestawienia poniesionych wydatków. Dokumenty te powinny być dostarczone za dany miesiąc do 10 dnia każdego następnego miesiąca rozliczeniowego za który przysługuje wsparcie pomostowe. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego.

Zestawienie wydatków powinno wpłynąć do Biura Projektu w wersji papierowej z oryginalnym podpisem (poczta tradycyjna, dostarczenie osobiście).

22.11.2017
Szanowni Państwo, zgodnie z § 4 pkt. III, IV Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w celu udokumentowania spełnienia przez poręczycieli ww. wymogów, Uczestnik projektu razem z wekslem in blanco przedłoży do Biura Projektu stosowne dokumenty, w tym w szczególności:

1) w przypadku poręczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy:
a) zaświadczenie o zatrudnieniu i o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych ze stosunku pracy w okresie ostatnich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy,
b) zaświadczenie o rodzaju umowy zawartej z pracodawcą (na czas nieokreślony lub określony - w tym przypadku należy określić czas trwania tej umowy);

2) w przypadku poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą:
a)zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2015 lub 2016 roku albo kopię deklaracji na podatek dochodowy za 2015 lub 2016 rok wraz dowodem złożenia tej deklaracji w urzędzie skarbowym,
b)pisemne oświadczenie poręczyciela o wysokości dochodu osiągniętego w okresie od 1.01.2016r. roku do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy oraz
c) zaświadczenia z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne wystawione nie później niż 2 miesiące przed zawarciem niniejszej umowy; Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3) decyzje administracyjne o przyznaniu emerytury/renty strukturalnej oraz dowody potwierdzające otrzymanie emerytury/renty strukturalnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy;

4) w przypadku poręczycieli pobierających rentę strukturalną decyzję administracyjną potwierdzającą, że okres pobierania renty nie upłynie wcześniej niż okres 1,5 roku od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu, którego są poręczycielem; oświadczenia o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne, a także, że w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sadowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych (Załącznik nr 10).

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:
a) w przypadku gdy Uczestnik projektu/poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia/poręczenie weksla (Załącznik nr 11), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
b) jeżeli Uczestnik projektu/poręczyciel nie pozostaje w związku małżeńskim - oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (Załącznik nr 11).

21.11.2017
Szanowni Państwo, na naszej stronie widnieje już ostateczna lista uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na otworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zatem postanowiliśmy podać plan działania w kilku punktach. Zatem każdy z Państwa powinien:

1. Zarejestrować firmę (jak najwcześniej).
Przesłać do nas skany (info@dotacje.kmc.net.pl) kompletu dokumentów potwierdzających zarejestrowanie firmy w celu sprawdzenia i sporządzenia na ich podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

KOMPLET DOKUMENTÓW:

2. Po weryfikacji dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej pracownik Biura projektu umówi Państwa na podpisania umowy i weksla. (Wzór weksla). Weksel podpisuje zarówno uczestnik projektu jak i 2 poręczycieli

3. Przyjechać do Biura projektu z 2 poręczycielami. Wówczas należy przedstawić komplet oryginalnych dokumentów potwierdzających założenie działalności gospodarczej, a także przedłożyć zgodę małżonka/małżonki zarówno uczestnika projektu, jak i poręczyciela na uczestnictwo w projekcie i poręczenie (Załącznik nr 11), a także oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi (Załącznik nr 10). Ponadto dwaj poręczyciele musza przedstawić potwierdzenie swoich zarobków zgodnie z wytycznymi, które znajdują się Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

4. Po podpisaniu umowy do 14 dni otrzymają Państwo jednorazowo bezzwrotne dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, a także pierwsze wsparcie pomostowe.

5. Dopiero na tym etapie mogą Państwo wydatkować środki. Prosimy pamiętać o prowadzeniu dokumentacji i fotografowaniu zakupów.

6. W przypadku zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego o podaniu się egzekucji procedura wygląda identycznie jak w punkcie 1, dodatkowo po podpisaniu umowy Uczestnik projektu jest zobligowany do dostarczenia aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji.

Sugerujemy, żeby termin rozpoczęcia działalności gospodarczej był do 29.11.2017 r.

Przypominamy, iż wydatkowanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą państwo rozpocząć po podpisaniu umowy, która odbędzie się 29.11.2017r. w Biłgoraju oraz 30.11.2017 w Lublinie.

20.11.2017
Szanowni Państwo, zachęcamy do jak najszybszej rejestracji firm. Przypominamy, iż konto bankowe powinno zostać zawarte na nowo powstałą firmę, a nie na osobę fizyczną.

16.11.2017
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w ramach projektu "Na własną rękę!".

Do pobrania:
- ostateczna lista

07.11.2017
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego, a także złożonych biznesplanów. Przedstawiamy wstępną listę Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności w ramach projektu "Na własną rękę!".

Do pobrania:
- wstępna lista

13.10.2017
Szanowni Państwo, przypominamy o zbliżającym się terminie składania biznesplanów, jednocześnie podajemy etapy ocen:

Etapy oceny:

1 ETAP-ocena formalna (poprawność i kompletność wniosku)

2 ETAP-ocena merytoryczna:

A. Ocena 2 ekspertów w oparciu o Karty oceny biznesplanów.
B. Prezentacja planu rozwoju DG przez UP (15min). Możliwość weryfikacji mocnych i słabych stron planu (maks.30pkt. w oparciu o Kartę Oceny prezentacji planu rozwoju.
C. Ocena predyspozycji UP do prowadzenia DG. w oparciu o Kartę oceny predyspozycji arkusz oceny. Doradca przyzna ocenę (maks.30pkt.) na podstawie dotychczasowej współpr. z UP odnosząc się do nast. cech: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność, motywacja (min.5 pkt.kryterium).
D. Dodatkową premię uzyskają UP, którzy.:
a) zobowiążą się do zatrud.min.1 osoby w 1.roku działalności (20 pkt).
b) dzięki środkom EFS utworzą dodatkowe miejsca pracy w sektorach białej i/lub zielonej gospodarki (20pkt).
c) utworzą przedsiębiorstwo społeczne (20pkt.).

Dofinansowanie przyznane zostanie 40 UP, którzy otrzymali najwyższą sumę pkt., jednak nie mniej niż:
a)36 pkt. z 60 możliwych do zdobycia i min.60% pkt. możliwych do uzyskania w każdym pkt. oceny biznesplanu.
b)20 pkt. z prezentacji DG przed KOW oraz
c)20 pkt. z indywidualnej oceny doradcy zawodowego

30.09.2017
Szanowni Państwo, informujemy iż do 17.10.2017r. do godziny 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski (załącznik nr 6, załącznik nr 13) składane powinny być wraz z biznesplanem opracowanym na podstawie Załącznik nr 7. W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu : ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

19.06.2017
Przedłużamy nabór do projektu do dnia 30 czerwca 2017r. włącznie! Dobra wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych bezzwrotną dotacją na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Na własną rękę!", które nie zdążyły złożyć formularza rekrutacyjnego. Przedłużamy nabór do projektu do dnia 30 czerwca 2017r. (włącznie). Wzór formularza zrekrutacyjnego dostępny jest w zakładce DOKUMENTY. Czekamy na Wasze zgłoszenia! W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (0 81) 444 99 40 oraz adresem e-mail: info@dotacje.kmc.pl

16.05.2017
Ogłaszamy rekrutację do projektu! Dokumenty można składać w terminie od 29.05.2017 do 09.06.2017 roku. Serdecznie zapraszamy!

01.04.2017
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Do góry